Why some companies emerge stronger and better from a crisis

We’ve all seen companies that go through disasters, companies such as Tylenol, Enron, WorldCom, Firestone, Union Carbide and others. Some companies emerge stronger from such disasters and others fade away into oblivion. Was there something about their approaches to the problem that allowed them to survive or perish?

Why Some Companies Emerge Stronger and Better From a Crisis illus- trates how to survive a crisis and grow.

In this summary, you will discover seven essential competencies that companies need to learn in order to survive a major crisis. Many of those answers are counterintuitive. For example, if you act in the public’s best interest, you’ll not only feel better, but it’s more profitable in the long run. According to crisis management expert Ian I. Mitroff, the modern global enterprise has to be reorganized around crisis management.


Bạn sẽ khám phá bảy năng lực thiết yếu mà các công ty cần học hỏi để sống sót qua một cuộc khủng hoảng lớn. Nhiều câu trả lời là phản trực giác. Ví dụ: nếu bạn hành động vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng, bạn sẽ không chỉ cảm thấy tốt hơn mà còn có lợi nhuận cao hơn về lâu dài. Theo chuyên gia quản lý khủng hoảng Ian I. Mitroff, doanh nghiệp toàn cầu hiện đại phải được tổ chức lại xung quanh việc quản lý khủng hoảng.


Descubrirá siete competencias esenciales que las empresas deben aprender para sobrevivir a una crisis importante. Muchas de esas respuestas son contradictorias. Por ejemplo, si actúa en beneficio del público, no solo se sentirá mejor, sino que será más rentable a largo plazo. Según el experto en gestión de crisis Ian I. Mitroff, la empresa global moderna debe reorganizarse en torno a la gestión de crisis.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses