WHY GREAT LEADERS DON’T TAKE YES FOR AN ANSWER

Leaders hear “yes” far too often. They don’t hear bad news until it’s too late. They get groupthink, not reality. They think they’ve achieved consensus, then find their decisions undermined by colleagues who never really bought in. It’s an enormous problem: for leaders, teams and organizations. But is it inevitable? No.

In this summary, Harvard Business School’s Michael Roberto shows readers how to stimulate honest, constructive dissent; use it to improve decisions; then align their entire organization behind those decisions. Drawing on extensive research, this summary shows how to promote candor, leverage an organization’s wisdom, and build consensus that leads to effective action. It also presents examples from history while exploring how real organizations make real decisions, as well as how the decision process unfolds throughout the organization — not just in the executive suite. Along the way, the five myths of executive decision making are explored to help readers understand why these myths are so dangerous and how they can be overcome.


Trường kinh doanh Harvard Michael Michael chỉ cho người đọc cách kích thích sự bất đồng chính kiến, xây dựng; sử dụng nó để cải thiện các quyết định; sau đó sắp xếp toàn bộ tổ chức của họ đằng sau những quyết định đó. Dựa trên nghiên cứu sâu rộng, bản tóm tắt này cho thấy cách thúc đẩy sự thành thạo, thúc đẩy sự khôn ngoan của một tổ chức và xây dựng sự đồng thuận dẫn đến hành động hiệu quả. Nó cũng trình bày các ví dụ từ lịch sử trong khi khám phá cách các tổ chức thực sự đưa ra quyết định thực sự, cũng như cách quá trình ra quyết định diễn ra trong toàn tổ chức – không chỉ trong bộ điều hành. Trên đường đi, năm huyền thoại về việc ra quyết định điều hành được khám phá để giúp độc giả hiểu tại sao những huyền thoại này rất nguy hiểm và làm thế nào chúng có thể vượt qua.


Michael Roberto, de Harvard Business School, muestra a los lectores cómo estimular la disidencia honesta y constructiva; úselo para mejorar las decisiones; luego alinee toda su organización detrás de esas decisiones. Basándose en una extensa investigación, este resumen muestra cómo promover la franqueza, aprovechar la sabiduría de una organización y generar consenso que conduzca a una acción efectiva. También presenta ejemplos de la historia mientras explora cómo las organizaciones reales toman decisiones reales, así como cómo se desarrolla el proceso de decisión en toda la organización, no solo en la suite ejecutiva. En el camino, se exploran los cinco mitos de la toma de decisiones ejecutivas para ayudar a los lectores a comprender por qué estos mitos son tan peligrosos y cómo se pueden superar.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses