The third opinion

The 21st century has dawned, and the requirements for leadership have fundamentally changed. Every day, leaders around the world face issues of complexity, uncertainty and sensitivity, requiring precise thinking and judgment at warp speed. Speed is a given, expertise is fleeting, and learning to trust others in your organization is trickier than ever. Authority has given way to influence. The leadership bar has been raised.

In The Third Opinion, Dr. Saj-nicole A. Joni notes that the raising of the bar has given way to an even greater challenge for leaders — determining to whom they can turn when experienced, trustworthy advice is required. Some leaders might turn to colleagues inside the organization for help; others might call upon a trusted adviser outside the company. There is, however, another opinion for which most people never ask: the third opinion — the unvarnished insight of a loyal and diverse inner circle of advisers, experts and mentors. This “outside insight” might just be the most important advice of all.


Thế kỷ 21 đã khởi đầu, và các yêu cầu về lãnh đạo đã thay đổi về cơ bản. Mỗi ngày, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới phải đối mặt với các vấn đề phức tạp, không chắc chắn và nhạy cảm, đòi hỏi phải suy nghĩ và phán đoán chính xác ở tốc độ vênh. Tốc độ là nhất định, chuyên môn là phù du và học cách tin tưởng người khác trong tổ chức của bạn là khó khăn hơn bao giờ hết. Chính quyền đã nhường chỗ cho ảnh hưởng. Thanh lãnh đạo đã được nâng lên.


Ha comenzado el siglo XXI y los requisitos para el liderazgo han cambiado fundamentalmente. Todos los días, los líderes de todo el mundo enfrentan problemas de complejidad, incertidumbre y sensibilidad, que requieren un pensamiento y un juicio precisos a gran velocidad. La velocidad es un hecho, la experiencia es fugaz y aprender a confiar en otros en su organización es más complicado que nunca. La autoridad ha dado paso a la influencia. El listón de liderazgo ha sido elevado.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses