The Road to Unfreedom

A wake-up call that aims to restore our understanding of the basis of our way of life, from the author of international bestseller On Tyranny. ‘One of the best… brisk, conceptually convincing account of democracy’s retreat in the early years of 21st century’ Guardian The past is another country, the old saying goes. The same might be said of the future. But which country? For Europeans and Americans today, the answer is Russia. In this visionary work of contemporary history, Timothy Snyder shows how Russia works within the West to destroy the West; by supporting the far right in Europe, invading Ukraine in 2014, and waging a cyberwar during the 2016 presidential campaign and the EU referendum. Nowhere is this more obvious than in the creation of Donald Trump, an American failure deployed as a Russian weapon. But this threat presents an opportunity to better understand the pillars of our freedoms and face the choices that will determine the future: equality or oligarchy, individualism or totalitarianism, truth or lies. ‘A brilliant and disturbing analysis, which should be read by anyone wishing to understand the political crisis currently engulfing the world’ Yuval Noah Harari, bestselling author of Sapiens.


Một lời cảnh tỉnh nhằm mục đích khôi phục sự hiểu biết của chúng ta về nền tảng của lối sống của chúng ta, từ tác giả cuốn sách bán chạy quốc tế On Tyranny. Một trong những tài khoản … nhanh nhất, có sức thuyết phục về mặt dân chủ rút lui trong những năm đầu của Người bảo vệ thế kỷ 21 Quá khứ là một quốc gia khác, theo cách nói cũ. Điều tương tự có thể được nói về tương lai. Nhưng nước nào? Đối với người châu Âu và người Mỹ ngày nay, câu trả lời là Nga. Trong tác phẩm có tầm nhìn này về lịch sử đương đại, Timothy Snyder cho thấy cách Nga làm việc ở phương Tây để tiêu diệt phương Tây; bằng cách hỗ trợ cực hữu ở châu Âu, xâm chiếm Ukraine vào năm 2014 và tiến hành một cuộc chiến tranh mạng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 và cuộc trưng cầu dân ý ở EU. Không nơi nào rõ ràng hơn việc tạo ra Donald Trump, một thất bại của Mỹ được triển khai như một vũ khí của Nga. Nhưng mối đe dọa này cho thấy một cơ hội để hiểu rõ hơn về các trụ cột của các quyền tự do của chúng ta và đối mặt với các lựa chọn sẽ quyết định tương lai: bình đẳng hoặc đầu sỏ, chủ nghĩa cá nhân hoặc toàn trị, sự thật hoặc dối trá. Analysis Một phân tích xuất sắc và đáng lo ngại, cần được đọc bởi bất kỳ ai muốn hiểu về cuộc khủng hoảng chính trị hiện đang nhấn chìm thế giới, Yuval Noah Harari, tác giả bán chạy nhất của Sapiens.


Una llamada de atención que tiene como objetivo restaurar nuestra comprensión de la base de nuestra forma de vida, del autor del éxito de ventas internacional On Tyranny. “Uno de los mejores … relatos rápidos y conceptualmente convincentes de la retirada de la democracia en los primeros años del siglo XXI” Guardian. El pasado es otro país, dice el viejo dicho. Lo mismo podría decirse del futuro. Pero que pais? Para los europeos y los estadounidenses de hoy, la respuesta es Rusia. En esta obra visionaria de la historia contemporánea, Timothy Snyder muestra cómo Rusia trabaja dentro de Occidente para destruir a Occidente; apoyando a la extrema derecha en Europa, invadiendo Ucrania en 2014 y librando una guerra cibernética durante la campaña presidencial de 2016 y el referéndum de la UE. En ninguna parte es esto más obvio que en la creación de Donald Trump, un fracaso estadounidense desplegado como un arma rusa. Pero esta amenaza presenta una oportunidad para comprender mejor los pilares de nuestras libertades y enfrentar las elecciones que determinarán el futuro: igualdad u oligarquía, individualismo o totalitarismo, verdad o mentira. “Un análisis brillante e inquietante, que debería ser leído por cualquiera que desee comprender la crisis política que actualmente está afectando al mundo”, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses