The Leadership Pipeline

Today businesses compete as much on the strength of their intellectual capital as on that of their financial capital. This intellectual capital resides in employees at all levels of the firm, but it takes strong leadership to fully develop and enable it.

In The Leadership Pipeline, three experts show companies how to build their own leaders by understanding the critical passages a leader must navigate, by providing the appropriate development for navigating those passages and by building the right system for ensuring a full pipeline of leaders now and in the future. They provide readers with a proven method for building a leadership pipeline by defining six critical leadership passages, assessing competence and performance at each passage, and planning leadership development in a way that addresses the unique challenges of each passage.


Trong Đường ống lãnh đạo, ba chuyên gia chỉ cho các công ty cách xây dựng các nhà lãnh đạo của riêng họ bằng cách hiểu các đoạn quan trọng mà một nhà lãnh đạo phải điều hướng, bằng cách cung cấp sự phát triển phù hợp để điều hướng các lối đi đó và bằng cách xây dựng hệ thống phù hợp để đảm bảo một đường ống đầy đủ của các nhà lãnh đạo hiện tại và trong tương lai. Họ cung cấp cho độc giả một phương pháp đã được chứng minh để xây dựng một đường ống lãnh đạo bằng cách xác định sáu đoạn lãnh đạo quan trọng, đánh giá năng lực và hiệu suất ở mỗi đoạn và lập kế hoạch phát triển lãnh đạo theo cách giải quyết các thách thức duy nhất của mỗi đoạn.


En The Leadership Pipeline, tres expertos muestran a las empresas cómo construir sus propios líderes al comprender los pasajes críticos que un líder debe navegar, al proporcionar el desarrollo adecuado para navegar esos pasajes y al construir el sistema adecuado para garantizar una tubería completa de líderes ahora y en el futuro. Proporcionan a los lectores un método probado para construir una tubería de liderazgo definiendo seis pasajes críticos de liderazgo, evaluando la competencia y el desempeño en cada pasaje y planificando el desarrollo del liderazgo de una manera que aborde los desafíos únicos de cada pasaje.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses