The innovator’s solution

Roughly one company in every ten is able to sustain the kind of growth that translates into an above-average increase in shareholder returns over more than a few years. Once a company’s core business has matured, the pursuit of new platforms for growth entails daunting risk — to put it simply, most companies just don’t know how to grow, and pursuing growth the wrong way can be worse than no growth at all. In The Innovator’s Dilemma, Clayton Christensen showed how companies that focus on high-end products for profitable customers can be blindsided by “disruptive” innovations from new competitors — innovations that target low-end customers seeking cheaper products. In The Innovator’s Solution, Christensen and co-author Michael Raynor show established companies how to create disruptions rather than being destroyed by them — how to turn innovative ideas into new disruptive products that will lead to long-term profitable growth.


Khoảng mười công ty cứ mười công ty thì có thể duy trì loại tăng trưởng chuyển thành mức tăng trên trung bình của lợi tức cổ đông trong hơn một vài năm. Khi một công ty kinh doanh cốt lõi của công ty đã trưởng thành, việc theo đuổi các nền tảng mới để tăng trưởng kéo theo rủi ro đáng sợ – nói một cách đơn giản, hầu hết các công ty chỉ cần donith biết cách phát triển và theo đuổi tăng trưởng sai cách có thể tồi tệ hơn là không tăng trưởng. Trong The Innovator, Dilemma, Clayton Christensen đã chỉ ra cách các công ty tập trung vào các sản phẩm cao cấp cho khách hàng có lợi nhuận có thể bị che mắt bởi những đổi mới đột phá của đối thủ cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh mới – những đổi mới nhắm vào khách hàng cấp thấp tìm kiếm sản phẩm rẻ hơn. Trong Giải pháp đổi mới, Christensen và đồng tác giả Michael Raynor cho thấy các công ty đã thành lập cách tạo ra sự gián đoạn thay vì bị phá hủy bởi chúng – làm thế nào để biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm đột phá mới sẽ dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận lâu dài.


Aproximadamente una de cada diez empresas es capaz de mantener el tipo de crecimiento que se traduce en un aumento superior al promedio en los retornos de los accionistas durante más de unos pocos años. Una vez que el negocio principal de una empresa ha madurado, la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento conlleva un riesgo desalentador: en pocas palabras, la mayoría de las empresas simplemente no saben cómo crecer, y buscar el crecimiento de la manera incorrecta puede ser peor que ningún crecimiento. En el dilema del innovador, Clayton Christensen mostró cómo las empresas que se centran en productos de alta gama para clientes rentables pueden verse sorprendidas por las innovaciones “disruptivas” de nuevos competidores, innovaciones que se dirigen a clientes de gama baja que buscan productos más baratos. En The Innovator’s Solution, Christensen y el coautor Michael Raynor muestran a las empresas establecidas cómo crear disrupciones en lugar de ser destruidas por ellas, cómo convertir ideas innovadoras en nuevos productos disruptivos que conduzcan a un crecimiento rentable a largo plazo.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses