The first 90 days

In The First 90 Days, Harvard Business School professor Michael Watkins presents a road map for taking charge in your first 90 days in a management job. The first days in a new position are critical because small differences in your actions can have a huge impact on long term results. Leaders at all levels are very vulnerable in their first few months in a new job because they lack in depth knowledge of the challenges they’ll face and what it will take to succeed with their new company. Failure to create momentum in the first 90 days virtually guarantees an uphill battle for the rest of an executive’s tenure. The First 90 Days will equip you with strategies and tools to get up to speed faster and achieve more sooner. This summary will show you how to diagnose your situation and understand its challenges and opportunities. You’ll also learn how to assess your own strengths and weaknesses, how to quickly establish priorities, and how to manage key relationships that will help you succeed.


Trong 90 ngày đầu tiên, giáo sư Michael Watkins của Trường Kinh doanh Harvard trình bày một lộ trình để chịu trách nhiệm trong 90 ngày đầu tiên của bạn trong một công việc quản lý. Những ngày đầu tiên ở một vị trí mới là rất quan trọng bởi vì những khác biệt nhỏ trong hành động của bạn có thể có tác động rất lớn đến kết quả lâu dài. Các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp rất dễ bị tổn thương trong vài tháng đầu tiên trong một công việc mới vì họ thiếu kiến ​​thức chuyên sâu về những thách thức mà họ sẽ phải đối mặt và những gì sẽ cần để thành công với công ty mới của họ. Thất bại trong việc tạo đà trong 90 ngày đầu tiên hầu như đảm bảo một trận chiến khó khăn trong phần còn lại của nhiệm kỳ điều hành. 90 ngày đầu tiên sẽ trang bị cho bạn các chiến lược và công cụ để tăng tốc nhanh hơn và đạt được sớm hơn. Tóm tắt này sẽ chỉ cho bạn cách chẩn đoán tình huống của bạn và hiểu những thách thức và cơ hội của nó. Bạn cũng sẽ học cách đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, cách nhanh chóng thiết lập các ưu tiên và cách quản lý các mối quan hệ chính sẽ giúp bạn thành công.


En The First 90 Days, el profesor de la Harvard Business School Michael Watkins presenta una hoja de ruta para hacerse cargo de sus primeros 90 días en un trabajo de gestión. Los primeros días en una nueva posición son críticos porque las pequeñas diferencias en sus acciones pueden tener un gran impacto en los resultados a largo plazo. Los líderes en todos los niveles son muy vulnerables en sus primeros meses en un nuevo trabajo porque carecen de un conocimiento profundo de los desafíos que enfrentarán y lo que se necesitará para tener éxito con su nueva empresa. Si no se crea el impulso en los primeros 90 días, prácticamente se garantiza una batalla cuesta arriba por el resto del mandato de un ejecutivo. Los primeros 90 días lo equiparán con estrategias y herramientas para acelerar más rápido y lograr más rápido. Este resumen le mostrará cómo diagnosticar su situación y comprender sus desafíos y oportunidades. También aprenderá cómo evaluar sus propias fortalezas y debilidades, cómo establecer rápidamente prioridades y cómo gestionar relaciones clave que lo ayudarán a tener éxito.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses