Sapiens

This is The Sunday Times Bestseller. Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered it. Us. We are the most advanced and most destructive animals ever to have lived. What makes us brilliant? What makes us deadly? What makes us Sapiens? In this bold and provocative book, Yuval Noah Harari explores who we are, how we got here and where we’re going. Sapiens is a thrilling account of humankind’s extraordinary history – from the Stone Age to the Silicon Age – and our journey from insignificant apes to rulers of the world. “It tackles the biggest questions of history and of the modern world, and it is written in unforgettably vivid language. You will love it!” (Jared Diamond, author of Guns, Germs and Steel).


Đây là cuốn sách bán chạy nhất của The Sunday Times. Hành tinh Trái đất là 4,5 tỷ năm tuổi. Chỉ trong một phần nhỏ của thời gian đó, một loài trong vô số những loài khác đã chinh phục nó. Chúng tôi Chúng tôi là những động vật tiên tiến nhất và phá hoại nhất từng sống. Điều gì làm cho chúng ta rực rỡ? Điều gì làm cho chúng ta chết người? Điều gì làm cho chúng ta Sapiens? Trong cuốn sách táo bạo và khiêu khích này, Yuval Noah Harari khám phá chúng ta là ai, chúng ta đã đến đây và đi đâu. Sapiens là một tài khoản ly kỳ về lịch sử phi thường của loài người – từ thời kỳ đồ đá đến thời đại silicon – và hành trình của chúng ta từ loài vượn không đáng kể đến những kẻ thống trị thế giới. “Nó giải quyết những câu hỏi lớn nhất của lịch sử và thế giới hiện đại, và nó được viết bằng ngôn ngữ sống động khó quên. Bạn sẽ thích nó!” (Jared Diamond, tác giả của Súng, Vi trùng và Thép).


Este es el bestseller de The Sunday Times. El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. En solo una fracción de ese tiempo, una especie entre innumerables otras la ha conquistado. Nosotros. Somos los animales más avanzados y destructivos que jamás hayan vivido. ¿Qué nos hace brillantes? ¿Qué nos hace mortales? ¿Qué nos hace sapiens? En este libro atrevido y provocativo, Yuval Noah Harari explora quiénes somos, cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos. Sapiens es un relato emocionante de la extraordinaria historia de la humanidad, desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Silicio, y nuestro viaje de simios insignificantes a los gobernantes del mundo. “Aborda las preguntas más importantes de la historia y del mundo moderno, y está escrito en un lenguaje inolvidablemente vívido. ¡Te encantará!” (Jared Diamond, autor de Guns, Germs and Steel).


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses