Psychology

Psychology is designed to meet the scope and sequence for the single-semester introduction to psychology course. For many students, this may be their only college-level psychology course. As such, this textbook provides an important opportunity for students to learn the core concepts of psychology and understand how those concepts apply to their lives. The authors strive to make psychology, as a discipline, interesting and accessible to students. A comprehensive coverage of core concepts is grounded in both classic studies and current and emerging research, including coverage of the DSM-5 in discussions of psychological disorders. The text incorporates discussions that reflect the diversity within the discipline, as well as the diversity of cultures and communities across the globe. This is a full-color textbook.


Tâm lý học được thiết kế để đáp ứng phạm vi và trình tự cho phần giới thiệu một học kỳ về khóa học tâm lý học. Đối với nhiều sinh viên, đây có thể là khóa học tâm lý cấp đại học duy nhất của họ. Như vậy, sách giáo khoa này cung cấp một cơ hội quan trọng cho sinh viên tìm hiểu các khái niệm cốt lõi của tâm lý học và hiểu cách các khái niệm đó áp dụng vào cuộc sống của họ. Các tác giả cố gắng làm cho tâm lý, như một ngành học, thú vị và dễ tiếp cận với sinh viên. Một phạm vi bao quát toàn diện về các khái niệm cốt lõi là có cơ sở trong cả nghiên cứu cổ điển và nghiên cứu hiện tại và mới nổi, bao gồm bảo hiểm DSM-5 trong các cuộc thảo luận về rối loạn tâm lý. Văn bản kết hợp các cuộc thảo luận phản ánh sự đa dạng trong ngành học, cũng như sự đa dạng của các nền văn hóa và cộng đồng trên toàn cầu. Đây là một cuốn sách giáo khoa đầy màu sắc.


La psicología está diseñada para cumplir con el alcance y la secuencia del curso de introducción a la psicología de un solo semestre. Para muchos estudiantes, este puede ser su único curso de psicología de nivel universitario. Como tal, este libro de texto ofrece una oportunidad importante para que los estudiantes aprendan los conceptos básicos de la psicología y comprendan cómo esos conceptos se aplican a sus vidas. Los autores se esfuerzan por hacer que la psicología, como disciplina, sea interesante y accesible para los estudiantes. Una cobertura integral de los conceptos centrales se basa tanto en estudios clásicos como en investigaciones actuales y emergentes, incluida la cobertura del DSM-5 en discusiones sobre trastornos psicológicos. El texto incorpora debates que reflejan la diversidad dentro de la disciplina, así como la diversidad de culturas y comunidades en todo el mundo. Este es un libro de texto a todo color.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses