Family Business in Vietnam

This book contains an overview of the current economic situation in Vietnam and the role that family-owned businesses play in the nation’s trading history. In this book, you will also learn about the communist regime and how it has affected the position of private-owned enterprises in the country. Vietnam, one of the world’s fastest-growing economies, benefits from the influx of foreign investors. You will also read about the impact of these investments on domestic enterprises. The entrepreneurial spirit of Vietnamese professionals is also discussed and whether or not local entrepreneurship can be boosted in light of the recent economic reforms that are currently in place.


Cuốn sách này chứa một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế hiện tại ở Việt Nam và vai trò của các doanh nghiệp gia đình trong lịch sử giao dịch quốc gia. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ tìm hiểu về chế độ cộng sản và nó đã ảnh hưởng đến vị thế của các doanh nghiệp tư nhân trong nước như thế nào. Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, được hưởng lợi từ dòng nhà đầu tư nước ngoài. Bạn cũng sẽ đọc về tác động của các khoản đầu tư này đối với các doanh nghiệp trong nước. Tinh thần kinh doanh của các chuyên gia Việt Nam cũng được thảo luận và liệu doanh nghiệp địa phương có thể được thúc đẩy hay không trong bối cảnh cải cách kinh tế gần đây đang diễn ra.


Este libro contiene una visión general de la situación económica actual en Vietnam y el papel que juegan las empresas familiares en la historia comercial de la nación. En este libro, también aprenderá sobre el régimen comunista y cómo ha afectado la posición de las empresas privadas en el país. Vietnam, una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, se beneficia de la afluencia de inversores extranjeros. También leerá sobre el impacto de estas inversiones en las empresas nacionales. También se discute el espíritu emprendedor de los profesionales vietnamitas y si el emprendimiento local se puede o no impulsar a la luz de las recientes reformas económicas que se están implementando actualmente.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses