21 Lessons for the 21st Century

How can we protect ourselves from nuclear war or ecological catastrophe?
What do we do about the epidemic of fake news or the threat of terrorism?
How should we prepare our children for the future?
21 Lessons is an exploration of what it means to be human in an age of bewilderment.
‘Fascinating…Harari has teed up a crucial global conversation about how to take on the problems of the 21st century’ Bill Gates, New York Times
From the phenomenal bestselling author of Sapiens and Homo Deus.


Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ bản thân khỏi chiến tranh hạt nhân hoặc thảm họa sinh thái?
Chúng ta làm gì về dịch bệnh giả mạo hoặc mối đe dọa khủng bố?
Chúng ta nên chuẩn bị cho con như thế nào cho tương lai?
21 Bài học là một cuộc khám phá về ý nghĩa của con người trong thời đại hoang mang.
‘Hấp dẫn … Harari đã bắt đầu một cuộc trò chuyện toàn cầu quan trọng về cách giải quyết các vấn đề của thế kỷ 21’ Bill Gates, New York Times
Từ tác giả bán chạy nhất của Sapiens và Homo Deus.


¿Cómo podemos protegernos de la guerra nuclear o la catástrofe ecológica?
¿Qué hacemos con respecto a la epidemia de noticias falsas o la amenaza del terrorismo?
¿Cómo debemos preparar a nuestros hijos para el futuro?
21 Lecciones es una exploración de lo que significa ser humano en una época de desconcierto.
“Fascinante … Harari ha entablado una conversación global crucial sobre cómo abordar los problemas del siglo XXI” Bill Gates, New York Times
Del fenomenal autor superventas de Sapiens y Homo Deus.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses