The Complete Handbook of Coaching

This book is not available as a print inspection copy. To download an e-version click here or for more information contact your local sales representative.This book provides a wide-ranging guide to the complex, multidisciplinary area of coaching, helping trainees to find comprehensive answers to their coaching questions. It allows them to identify and develop their own personal style of coaching. A specially selected group of international authors contribute various expertise and insights across three key areas: *Theoretical perspectives *Contexts and genres of coaching *Professional practice *Issues Learning is also supported by new online resources. Videos, case studies, journal articles and useful websites have been carefully collated by our contributors to help trainees make the crucial link between theory and practice.


Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn rộng rãi về lĩnh vực huấn luyện phức tạp, đa ngành, giúp các học viên tìm ra câu trả lời toàn diện cho các câu hỏi huấn luyện của họ. Nó cho phép họ xác định và phát triển phong cách huấn luyện cá nhân của riêng họ. Một nhóm tác giả quốc tế được lựa chọn đặc biệt đóng góp chuyên môn và hiểu biết khác nhau trên ba lĩnh vực chính: *Quan điểm lý thuyết *Bối cảnh và thể loại huấn luyện *Thực hành chuyên nghiệp *Các vấn đề Học tập cũng được hỗ trợ bởi các nguồn trực tuyến mới. Video, nghiên cứu trường hợp, bài báo và các trang web hữu ích đã được cộng tác viên của chúng tôi đối chiếu cẩn thận để giúp các học viên thực hiện mối liên kết quan trọng giữa lý thuyết và thực hành.


Este libro proporciona una guía amplia del área compleja y multidisciplinaria del coaching, ayudando a los alumnos a encontrar respuestas integrales a sus preguntas de coaching. Les permite identificar y desarrollar su propio estilo personal de entrenamiento. Un grupo especialmente seleccionado de autores internacionales aportan diversos conocimientos y percepciones en tres áreas clave: *Perspectivas teóricas *Contextos y géneros de coaching *Práctica profesional *Problemas El aprendizaje también está respaldado por nuevos recursos en línea. Nuestros colaboradores han recopilado cuidadosamente videos, estudios de casos, artículos de revistas y sitios web útiles para ayudar a los alumnos a establecer el vínculo crucial entre la teoría y la práctica.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses