Fear: Trump in the White House

THE SUNDAY TIMES NUMBER ONE BESTSELLER THE OBSERVER BOOK OF THE YEAR THE INSIDE STORY ON PRESIDENT TRUMP, AS ONLY BOB WOODWARD CAN TELL IT. ‘Fear is a meticulously researched account of a White House and a president in financial, legal and personal disorder…essential reading…’ Daily Mail ‘I think you’ve always been fair.’ – President Donald J. Trump, in a call to Bob Woodward, August 14, 2018 ‘The sheer weight of anecdotes depicts a man with no empathy and a pathological capacity for lying.’ – The Financial Times ‘Fuelling his narrative is an astonishing cast of rogues, ideologues, self-made millionaires and men in uniform who have spent the past two years in and out of Trump’s administration.’ – The Sunday Times ‘Woodward’s meticulous account of office intrigues, the president’s men don’t seem to be trembling with fright. What they mostly feel is contempt for Trump or pity for his ignorance and the “teenage logic” of his obsessively vented grievances.’ – The Observer ‘Horribly fascinating. Strongly recommended. If you can bear it.’ Richard Dawkins ‘To me the standout message from the book…is that the president is a bit clueless, a bit vain, a bit dangerous even; but his people are utterly at sea…’ – Justin Webb, The Times ‘He is the master and I’d trust him over politicians of either party any day of the week.’ -Peter Baker, New York Times ‘His work has been factually unassailable . . . In an age of ‘alternative facts’ and corrosive tweets about ‘fake news,’ Woodward is truth’s gold standard.’ – Jill Abramson, The Washington Post ‘Fear depicts a White House awash in dysfunction, where the Lord of the Flies is the closest thing to an owner’s manual.’ The Guardian ‘I wonder how many journalists have arrived in Washington over the years dreaming of becoming the next Bob Woodward . . . Though his books are often sensational, he is the opposite of sensationalist. He’s diligent, rigorous, fastidious about the facts, and studiously ethical. There’s something almost monastic about his method . . . He’s Washington’s chronicler in chief.’ – Nick Bryant, BBC ‘I’ve been on the receiving end of a Bob Woodward book. There were quotes in it I didn’t like. But never once-never-did I think Woodward made it up. Anonymous sources have looser lips and may take liberties. But Woodward always plays is straight. Someone told it to him.’ – Ari Fleisher, White House Press Secretary for George W. Bush With authoritative reporting honed through eight presidents from Nixon to Obama, author Bob Woodward reveals in unprecedented detail the harrowing life inside President Donald Trump’s White House and precisely how he makes decisions on major foreign and domestic policies. Woodward draws from hundreds of hours of interviews with first hand sources, meeting notes, personal diaries, files and documents. The focus is on the explosive debates and the decision-making in the Oval Office, the Situation Room, Air Force One and the White House residence. Fear is the most intimate portrait of a sitting president ever published during the president’s first years in office. 


NHỮNG THỜI GIAN TUYỆT VỜI SỐ MỘT NGƯỜI BÁN HÀNG TỐT NHẤT CUỐN SÁCH CỦA NĂM NĂM CÂU CHUYỆN TRONG TRÊN TRUMP HIỆN TẠI, CHỈ CÓ BOB GOOD CÓ THỂ NÓI. ‘Sợ hãi là một tài khoản được nghiên cứu tỉ mỉ của Nhà Trắng và một tổng thống về rối loạn tài chính, pháp lý và cá nhân … đọc sách thiết yếu …’ Daily Mail ‘Tôi nghĩ bạn luôn công bằng.’ – Tổng thống Donald J. Trump, trong một cuộc gọi tới Bob Woodward, ngày 14 tháng 8 năm 2018 ‘Trọng lượng tuyệt đối của giai thoại mô tả một người đàn ông không có sự đồng cảm và khả năng bệnh lý để nói dối.’ – Thời báo tài chính ‘Thúc đẩy câu chuyện kể của ông là một dàn diễn viên đáng kinh ngạc về những kẻ bất hảo, tư tưởng, triệu phú tự thân và những người đàn ông mặc đồng phục đã trải qua hai năm trong và ngoài chính quyền của Trump.’ – Tài khoản tỉ mỉ của Woodward về những mưu đồ công sở, những người đàn ông của tổng thống dường như không run rẩy vì sợ hãi. Những gì họ chủ yếu cảm thấy là khinh miệt Trump hoặc thương hại cho sự thiếu hiểu biết của anh ấy và “logic thiếu niên” về sự bất bình đầy ám ảnh của anh ấy. ‘ – Người quan sát ‘Hấp dẫn khủng khiếp. Khuyến khích mạnh mẽ. Nếu bạn có thể chịu đựng được. ‘ Đối với tôi, thông điệp nổi bật từ cuốn sách của Richard Dawkins … là tổng thống có một chút không biết gì, một chút vô ích, thậm chí là một chút nguy hiểm; nhưng người của anh ta hoàn toàn ở trên biển … ‘- Justin Webb, The Times’ Anh ta là chủ và tôi tin tưởng anh ta hơn các chính trị gia của bất kỳ đảng nào vào bất kỳ ngày nào trong tuần. ‘ -Peter Baker, New York Times ‘Công việc của anh ấy thực tế không được công nhận. . . Trong thời đại ‘sự thật thay thế’ và tweet ăn mòn về ‘tin giả mạo,’ Woodward là tiêu chuẩn vàng của sự thật ‘. – Jill Abramson, The Washington Post ‘Sợ hãi mô tả một Nhà Trắng bị rối loạn chức năng, trong đó Lord of the Flies là thứ gần gũi nhất với hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu.’ The Guardian ‘Tôi tự hỏi có bao nhiêu nhà báo đã đến Washington trong những năm qua mơ ước trở thành Bob Woodward tiếp theo. . . Mặc dù những cuốn sách của ông thường mang tính giật gân, nhưng ông lại trái ngược với chủ nghĩa giật gân. Anh ta siêng năng, nghiêm khắc, khó tính về các sự kiện và đạo đức học tập. Có một cái gì đó gần như tu viện về phương pháp của mình. . . Ông là biên niên sử của Washington. ‘ – Nick Bryant, BBC ‘Tôi đã ở phần cuối của cuốn sách Bob Woodward. Có những trích dẫn trong đó tôi không thích. Nhưng chưa bao giờ – chưa bao giờ – tôi nghĩ Woodward đã làm được. Các nguồn nặc danh có đôi môi lỏng lẻo hơn và có thể mất tự do. Nhưng Woodward luôn chơi là thẳng. Ai đó đã nói với anh ta. ‘ – Ari Fleisher, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho George W. Bush Với báo cáo có thẩm quyền được thông qua tám tổng thống từ Nixon đến Obama, tác giả Bob Woodward tiết lộ chi tiết chưa từng thấy về cuộc sống bừa bộn trong Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump và chính xác cách ông đưa ra quyết định đối với nước ngoài lớn và chính sách đối nội. Woodward rút ra từ hàng trăm giờ phỏng vấn với các nguồn đầu tiên, ghi chú cuộc họp, nhật ký cá nhân, tệp và tài liệu. Trọng tâm là các cuộc tranh luận bùng nổ và ra quyết định trong Phòng Bầu dục, Phòng Tình huống, Không quân Một và nhà ở của Nhà Trắng. Sợ hãi là bức chân dung thân mật nhất của một tổng thống đang ngồi được công bố trong những năm đầu tiên của tổng thống tại vị.


EL DOMINGO VECES NÚMERO UNO MÁS VENDIDO EL LIBRO DE OBSERVADORES DEL AÑO LA HISTORIA INTERNA SOBRE EL PRESIDENTE TRUMP, COMO SOLO BOB WOODWARD PUEDE DECIRLO. “El miedo es una descripción meticulosamente investigada de una Casa Blanca y un presidente en desorden financiero, legal y personal … lectura esencial …” Daily Mail “Creo que siempre has sido justo”. – El presidente Donald J. Trump, en una llamada a Bob Woodward, 14 de agosto de 2018 ‘El gran peso de las anécdotas representa a un hombre sin empatía y con una capacidad patológica para mentir’. – El Financial Times “Alimentando su narrativa es un elenco asombroso de pícaros, ideólogos, millonarios hechos a sí mismos y hombres en uniforme que han pasado los últimos dos años dentro y fuera de la administración de Trump”. – La cuenta meticulosa de Woodward del Sunday Times sobre las intrigas de la oficina, los hombres del presidente no parecen estar temblando de miedo. Lo que mayormente sienten es desprecio por Trump o lástima por su ignorancia y la “lógica adolescente” de sus quejas obsesivamente expresadas ‘. – The Observer ‘Horriblemente fascinante. Muy recomendado. Si puedes soportarlo. Richard Dawkins ‘Para mí, el mensaje destacado del libro … es que el presidente es un poco despistado, un poco vanidoso, incluso un poco peligroso; pero su gente está completamente en el mar … ‘- Justin Webb, The Times’ Él es el maestro y confiaría en él por encima de los políticos de cualquier partido cualquier día de la semana ‘. -Peter Baker, New York Times ‘Su trabajo ha sido objetable de hecho. . . En una era de “hechos alternativos” y tuits corrosivos sobre “noticias falsas”, Woodward es el estándar de oro de la verdad. – Jill Abramson, The Washington Post “El miedo representa una Casa Blanca inundada de disfunción, donde el Señor de las Moscas es lo más parecido a un manual del propietario”. The Guardian ‘Me pregunto cuántos periodistas han llegado a Washington a lo largo de los años soñando con convertirse en el próximo Bob Woodward. . . Aunque sus libros son a menudo sensacionalistas, él es lo opuesto a sensacionalista. Es diligente, riguroso, fastidioso sobre los hechos y estudiosamente ético. Hay algo casi monástico en su método. . . Es el cronista en jefe de Washington. – Nick Bryant, BBC ‘He estado en el extremo receptor de un libro de Bob Woodward. Había citas que no me gustaron. Pero nunca, nunca, pensé que Woodward lo inventó. Las fuentes anónimas tienen labios más sueltos y pueden tomarse libertades. Pero Woodward siempre juega es directo. Alguien se lo contó. – Ari Fleisher, secretario de prensa de la Casa Blanca para George W. Bush Con informes autoritarios perfeccionados a través de ocho presidentes desde Nixon hasta Obama, el autor Bob Woodward revela con detalles sin precedentes la desgarradora vida dentro de la Casa Blanca del presidente Donald Trump y, precisamente, cómo toma decisiones sobre los principales extranjeros y políticas internas. Woodward se basa en cientos de horas de entrevistas con fuentes de primera mano, notas de reuniones, diarios personales, archivos y documentos. La atención se centra en los debates explosivos y la toma de decisiones en la Oficina Oval, la Sala de Situación, Air Force One y la residencia de la Casa Blanca. El miedo es el retrato más íntimo de un presidente en ejercicio que se haya publicado durante los primeros años del presidente.


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses